• นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทเราได้ให้ความสำคัญในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทั้งหมดเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้บริการที่สมบูรณ์และพิเศษสำหรับท่านแต่ทางบริษัทเราจะจัดการข้อมูลของท่านอย่างระมัดระวังโดยรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ฝ่ายที่สามหากมิได้รับการอนุญาตจากท่านหรือมิได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ทางบริษัทเราจะมีการอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆเมื่อท่านกดยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก็เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมรายละเอียดทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อตกลงการใช้บริการ

  1.การใช้ข้อมูล

  บริษัทเราจะเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ได้ลงบันทึกผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทเราโดยรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่ฝ่ายที่สามหากมิได้รับการอนุญาตจากท่านหรือมิได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวเว้นแต่กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากท่านหรือกรณีท่านได้ใช้บริการของฝ่ายที่สามหรือบริการร่วมระหว่างฝ่ายที่สามกับทางเราแต่เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการ ฝ่ายที่สามนั้นๆจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

  2.การบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล

  ทางบริษัทเราจะจัดเก็บและบันทึกข้อมูลของท่านไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราและ(หรือ)บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังสาขาของเราที่ประจำอยู่ในเขตพื้นที่หรือประเทศของท่านและจะถูกเยี่ยมเยือนและบันทึกได้

  3.การจัดการข้อมูล

  ทางบริษัทเรามีสิทธิ์ทำการวิเคราะห์ด้านเทคนิคของฐานข้อมูลผู้ใช้และนำฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และเรียบเรียงแล้วไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์(รวมทั้งแต่ไม่จำกัดในการเปิดเผย วิเคราะห์ และใช้วิธีอื่นๆในการรวมรวมสถิติการใช้ ช่วงเวลาการใช้ และความนิยมในการใช้บริการ ฯลฯ)ภายใต้กรอบเงื่อนไขไม่เปิดเผยความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

  4.การใช้“Cookies” ในการจัดเก็บข้อมูล

  เราอาจใช้ “ไฟล์ Cookies” ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการเพื่อสะดวกในการเปิดเว็บไซต์ครั้งต่อไป “ไฟล์ Cookies”เป็นข้อมูลเล็กจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ และฝังไว้ในเบราเซอร์เพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูลนี้ในอนาคต ปัจจุบัน ข้อมูลที่จัดเก็บโดย“ไฟล์ Cookies” จะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพในการให้บริการข้อมูลที่นำเสนอโดยบริษัทเรา เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จัดการและเรียบเรียงจากฐานข้อมูลการใช้บริการ“ไฟล์ Cookies”สามารถช่วยให้เข้าถึงโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและยังสามารถช่วยบันทึกข้อมูลการสนทนาได้ด้วย ท่านสามารถปิด “ไฟล์ Cookies”บนเบราเซอร์และไม่มีผลกระทบต่อการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทเรา แต่แน่นอนว่า “ไฟล์ Cookies” จะช่วยให้ท่านได้ใช้บริการของเราสะดวกยิ่งขึ้นการปิด “ไฟล์ Cookies”จะทำให้การใช้บริการมีความซับซ้อนและมีหลากหลายขั้นตอนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การลบ“ไฟล์ Cookies”อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการบางอย่างของบริษัทเรา

  5.การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทเราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อกรณีมีการปรับแก้นโยบายฉบับนี้ ทางเราจะประกาศทางหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแจ้งผู้ใช้เป็นรายบุคคล หากผู้ใช้ไม่ยินยอมในรายละเอียดการปรับแก้ให้ยกเลิกการใช้บริการของเราทั้งหมด หากผู้ใช้ยังคงใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเราอีกต่อไปให้ถือว่าเป็นการยินยอมรายละเอียดการปรับแก้ของเราทั้งหมด

 • ข้อกำหนดและการบริการ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทเราได้ให้ความสำคัญในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทั้งหมดเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้บริการที่สมบูรณ์และพิเศษสำหรับท่านแต่ทางบริษัทเราจะจัดการข้อมูลของท่านอย่างระมัดระวังโดยรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ฝ่ายที่สามหากมิได้รับการอนุญาตจากท่านหรือมิได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ทางบริษัทเราจะมีการอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆเมื่อท่านกดยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก็เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมรายละเอียดทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อตกลงการใช้บริการ

  1.การใช้ข้อมูล

  บริษัทเราจะเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ได้ลงบันทึกผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทเราโดยรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่ฝ่ายที่สามหากมิได้รับการอนุญาตจากท่านหรือมิได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวเว้นแต่กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากท่านหรือกรณีท่านได้ใช้บริการของฝ่ายที่สามหรือบริการร่วมระหว่างฝ่ายที่สามกับทางเราแต่เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการ ฝ่ายที่สามนั้นๆจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

  2.การบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล

  ทางบริษัทเราจะจัดเก็บและบันทึกข้อมูลของท่านไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราและ(หรือ)บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังสาขาของเราที่ประจำอยู่ในเขตพื้นที่หรือประเทศของท่านและจะถูกเยี่ยมเยือนและบันทึกได้

  3.การจัดการข้อมูล

  ทางบริษัทเรามีสิทธิ์ทำการวิเคราะห์ด้านเทคนิคของฐานข้อมูลผู้ใช้และนำฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และเรียบเรียงแล้วไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์(รวมทั้งแต่ไม่จำกัดในการเปิดเผย วิเคราะห์ และใช้วิธีอื่นๆในการรวมรวมสถิติการใช้ ช่วงเวลาการใช้ และความนิยมในการใช้บริการ ฯลฯ)ภายใต้กรอบเงื่อนไขไม่เปิดเผยความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

  4.การใช้“Cookies” ในการจัดเก็บข้อมูล

  เราอาจใช้ “ไฟล์ Cookies” ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการเพื่อสะดวกในการเปิดเว็บไซต์ครั้งต่อไป “ไฟล์ Cookies”เป็นข้อมูลเล็กจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ และฝังไว้ในเบราเซอร์เพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูลนี้ในอนาคต ปัจจุบัน ข้อมูลที่จัดเก็บโดย“ไฟล์ Cookies” จะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพในการให้บริการข้อมูลที่นำเสนอโดยบริษัทเรา เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จัดการและเรียบเรียงจากฐานข้อมูลการใช้บริการ“ไฟล์ Cookies”สามารถช่วยให้เข้าถึงโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและยังสามารถช่วยบันทึกข้อมูลการสนทนาได้ด้วย ท่านสามารถปิด “ไฟล์ Cookies”บนเบราเซอร์และไม่มีผลกระทบต่อการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทเรา แต่แน่นอนว่า “ไฟล์ Cookies” จะช่วยให้ท่านได้ใช้บริการของเราสะดวกยิ่งขึ้นการปิด “ไฟล์ Cookies”จะทำให้การใช้บริการมีความซับซ้อนและมีหลากหลายขั้นตอนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การลบ“ไฟล์ Cookies”อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการบางอย่างของบริษัทเรา

  5.การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทเราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อกรณีมีการปรับแก้นโยบายฉบับนี้ ทางเราจะประกาศทางหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแจ้งผู้ใช้เป็นรายบุคคล หากผู้ใช้ไม่ยินยอมในรายละเอียดการปรับแก้ให้ยกเลิกการใช้บริการของเราทั้งหมด หากผู้ใช้ยังคงใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเราอีกต่อไปให้ถือว่าเป็นการยินยอมรายละเอียดการปรับแก้ของเราทั้งหมด

  โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการของเรา คำชี้แจงสิทธิและความรับผิดชอบนี้ ("คำชี้แจง" "ข้อกำหนด") มาจากหลักการ UnlockGame และเป็นข้อกำหนดในการให้บริการของเราที่ควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับ UnlockGame รวมถึง UnlockGame แบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเราเรียกว่า“ UnlockGame Services” หรือ“ Services” โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ UnlockGame ถือว่าคุณยอมรับถ้อยแถลงนี้ตามที่ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ให้ออกจากหน้านี้โดยทันทีและหยุดการเข้าถึงบริการ

  กติกาของบัญชี:

  1.รหัสผ่านและความปลอดภัย:User ID และ Password เป็นข้อมูลส่วนตัว หากนำ User ID และ Password ของท่านไปให้บุคคลอื่น หมายถึงท่านได้มอบสิทธิ์การใช้ ID ให้กับบุคคลอื่นแล้ว ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาข้อมูล User ID และ Password ของท่านให้ปลอดภัยและโปรดระมัดรวังในการหลอกลวงจากบุลคลที่ไม่ประสงค์ดี แล้วถ้าคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน

  2.ไอดีบัญชี 1)บุคคลที่ใช้โปรแกรมช่วยหรือโปรแกรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายทุกชนิดในการเล่นเกม ทางทีมมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ ID ถาวร 2)บุคคลที่ใช้คำไม่สุภาพ ใช้คำพูดที่ดูหมิ่น เหยียดหยามหรือข่มขู่พนักงานของUnlockGame ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ ID ถาวร 3)หากผู้เล่นไม่พอใจในบัญชีปัจจุบัน ผู้เล่นสามารถเลือกไม่ใช้งานบัญชีเก่า และทำการสมัครบัญชีใหม่ได้ 4)บุคคลที่ทำการแอบอ้างตัวเป็นทีมงานUnlockGame รวบไปถึงการแอบอ้างจำหน่ายสินค้าผ่านในเกมส์หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการคดโกง หลอกลวง หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับความเสียหาย ทางทีมมีสิทธิ์ทำการระงับ ID ถาวร

  3 .บัญชี:บัญชีที่ทำการสมัครทั้งหมดจะสามารถใช้ในการเล่นเกมเท่านั้น ห้ามกระทำการใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์และระบบของทาง UnlockGame หรือแก่ผู้อื่น เช่น การปล่อยไวรัส ฯลฯ ถ้าหากพบเจอทางทีมมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ ID ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาได้ถาวร

  4.ชื่อตัวละคร: ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งชื่อ User ID หรือชื่อตัวละคร โดยไม่อนุญาติให้ตั้งชื่อโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง UnlockGame รวมถึงคำหรือคำดัดแปลงที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม หากพบทีมงาน UnlockGame จะดำเนินการระงับ User ID หรือตัวละครนั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  RulesOfAccount5

  กติกาของเกมส์:

  คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณจะถูกกฎหมายและคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้งาน ในการก้าวไปข้างหน้าและเป็นตัวอย่างและไม่จำกัด คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อ:

  (1) ห้ามโพสต์อัพโหลดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ลามกอนาจารหยาบคายหยาบคายภาพลามกอนาจารทางเพศหรือที่น่ารังเกียจ

  (2) ห้ามใช้คำพูดในการประกาศหรือการโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหา ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง เรื่องเพศ ภาพลามกอนาจาร การข่มขู่ผู้เล่นหรือข้อความต่างๆที่สร้างความเสียหายให้กับเกมส์ ตลอดจนข้อความที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  (3) ผู้เล่นทุกท่านจะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูล User ID และ Password ของท่านให้ปลอดภัย หาก User ID และ Password ถูกบุคคลอื่นทราบโดยมีเหตุผลมาจากตัวผู้เล่นเอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

  (4) ห้ามกระทำ การโฆษณาใดๆ ก่อนการได้รับการอนุญาติจากทางทีมงาน

  (5) ใช้ช่องทางการสนับสนุนหรือปุ่มร้องเรียนอย่างไม่เหมาะสมเพื่อสร้างรายงานเท็จให้กับ UnlockGame

  (6) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแฮ็กการแคร็กหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ปลอม

  คำอธิบายของการหยุดให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลงของการบริการ ทางทีมUnlockGame ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงในงานบริการ ในกรณีต่อไปนี้ สำหรับนำความไม่สะดวกหรือเกิดการสูญเสีย ทีมUnlockGameจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  1.การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำ การอัพเดทระบบฯลฯ ในกรณีนี้จะทำการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ทีมUnlockGameจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกท่าน 2.เกิดปัญหาทางเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

  3.กรณีที่เกิดปัญหาทางอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ 4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

  5.กรณีที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยของสมาชิก และบุคคลที่สาม 6.กรณีที่เกิดปัญหาอันไม่คาดคิดกับฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ซอฟแวร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เกิดการล้มเหลว

  เหตุสุดวิสัย::

  UnlockGame จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการอันเป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ UnlockGame ที่สมเหตุสมผลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวในการดำเนินการตามนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือสาเหตุ ห้ามส่งสินค้าการกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหารไฟไหม้น้ำท่วมอุบัติเหตุการนัดหยุดงานหรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานพลังงานแรงงานหรือวัสดุ

Submit Question ×

Android Games

iOS Games
Type

Type
Type

Type